Algemene Voorwaarden B.V. Veerdienst-Bergstoep

Onderstaand ziet u de algemene voorwaarden van B.V. Veerdienst Bergstoep

1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst die gesloten wordt tussen de veerdienst en de gebruiker van de veerpont met betrekking tot de veerpont in eigendom van de B.V. Veerdienst-Bergstoep. Een dergelijke overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de reiziger houder is van een vervoersbewijs. Door het aannemen van dit bewijs verklaart de reiziger zich automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op vervoer van personen en goederen al of niet volgens een dienstregeling. En op eerste verzoek ter inzage beschikbaar aan boord van de veerpont.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voor het verzorgen van veerdiensten bestemde schepen, afmeerlocaties, toegangsinrichtingen en wachtruimtes van de Veerdienst-Bergambacht, dan wel in beheer en/of exploitatie van de B.V. Veerdienst-Bergstoep.

1.3 De algemene voorwaarden maken deel uit van de tarievenlijst van de B.V. Veerdienst-Bergstoep.

2. Geldigheid vervoersbewijzen en tarieven

2.1 Vervoersbewijzen zijn uitsluitend geldig binnen de dienstregeling op de veerpont van B.V. Veerdienst-Bergstoep en zijn niet overdraagbaar.

2.2 Alle jaarkaarten zijn strikt persoonlijk.

2.3 Het is in principe niet mogelijk een jaarkaart tussentijds op te zeggen.

2.4 Een vervoersbewijs is geldig indien het in omloop is gebracht door de B.V. Veerdienst-Bergstoep en indien

  1. het vervoersbewijs overeenkomt met plaats en tijdstip van het verblijf van de houder;
  2. het vervoersbewijs, indien het persoonlijk is, overeenstemt met de identiteit van de houder;
  3. het vervoersbewijs de dag of de periode van geldigheid is vermeldt;
  4. het vervoersbewijs niet onbevoegd is gewijzigd;
  5. het vervoersbewijs (voldoende) leesbaar is;
  6. het vervoersbewijs niet bewerkt of verminkt is.

2.5 Het personeel van de veerdienst is ten allen tijde gerechtigd om de geldigheid van het vervoersbewijs te controleren.

2.6 Tenzij een beperkte geldigheid is aangegeven, is een meer-rittenkaart zonder datum geldig tot een jaar na wijziging van de tarieven geldend voor dergelijke vervoersbewijzen.

2.7 Bij vermissing van een abonnement(diefstal, verlies e.d.) dienst bij de politie aangifte te worden gedaan en kan na het overleggen van een afschrift van het proces-verbaal, een nieuwe pas verkregen worden tegen betaling van € 5,00 administratie kosten.

2.8 Kinderen die de leeftijd van zes jaar nog niet bereikt hebben, mogen slecht onder begeleiding mee varen.

2.9 In bijzondere gevallen bij vervoer van goederen en dieren kan de directie van de B.V. Veerdienst-Bergstoep besluiten een apart tarief te hanteren.

2.10 Geen tarief is verschuldigd voor: Kinderen die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt (m.u.v. groepen groter dan 5 personen).

2.11 De directie van de B.V. Veerdienst-Bergstoep is, na overleg met de Provincie, bevoegd de tarieven van de vervoersbewijzen te wijzigen.

3. Ontbinding vervoersovereenkomst

3.1 In principe vindt er geen restitutie van veergelden plaats.

3.2 Onverminderd de wettelijke bepalingen over de ontbinding in het Burgerlijke Wetboek kan de veerdienst de vervoersovereenkomst ontbinden indien:

  1. de reiziger zich bedient van een ongeldig vervoersbewijs of een vervoersbewijs misbruikt;
  2. de reiziger de orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang verstoort;

Bij bovengenoemde is het personeel van de veerdienst gemachtigd het vervoersbewijs in te trekken en de reiziger te verwijderen.

3.3 In geval van intrekking van (op naam gesteld) vervoersbewijs of verwijdering van een reiziger ingevolge artikel 3.2 heeft deze geen recht op teruggave van het vervoersbewijs of enige andere vergoeding.

3.4 Het bepaalde in artikel 3.3 is niet van toepassing indien de reiziger aantoont dat het feit, dat tot verwijdering en/of intrekking heeft geleid, hem niet kan worden toegerekend.

4. Dienstregeling

4.1 De directie van de B.V. Veerdienst-Bergstoep stellen de dienstregeling vast.

4.2 De directie heeft het recht de dienstregeling tijdelijk te wijzigen.

5. Voertuigen en Dieren

5.1 Honden dienen tijdens de overtocht aangelijnd te zijn.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De B.V. Veerdienst-Bergstoep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of goederen met uitzondering van het bepaalde in artikel 8:105 en 8:106 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de reiziger zich niet houdt aan de aanwijzingen van het personeel van de veerdienst met betrekking tot het stallen van fietsen, brom –of snorfietsen op de veerpont, wordt er geacht geen sprake te zijn van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8:106 lid 1 sub b. van het Burgerlijk Wetboek.

6.2 De B.V. Veerdienst-Bergstoep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal van welke aard dan ook.

6.3 De B.V. Veerdienst-Bergstoep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele drukfouten in folders, brochures websites en dergelijke.

6.4 Vertrektijden zijn bij benadering vastgesteld i.v.m. overig scheepvaartverkeer, weersomstandigheden, passagiersaanbod en evt. calamiteiten.

6.5 De B.V. Veerdienst-Bergstoep is ingevolge van artikel 8:108 van het Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door vertraging, door welke oorzaak dan ook vóór, tijdens of na het vervoer opgetreden, dan wel is veroorzaakt door welke afwijking van de dienstregeling dan ook.

6.6 Voor zover de reiziger niet de contractuele wederpartij van de vervoerder is, is de contractuele wederpartij gehouden de schade te vergoeden, die de vervoerder lijdt doordat de reiziger de op grond van deze voorwaarden en de wet op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.

7. Opvolging voorschriften en weigering toegang

7.1 De reiziger, die zich in de wachtruimte, de toegangsinrichting of aan boord van het schip bevindt, moet de van Overheidswege en door de vervoerder gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, welke met name doch niet uitsluitend in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen.

7.2 Bij het niet opvolgen van de voorschriften en aanwijzingen, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is de vervoerder gerechtigd de overeenkomst van personenvervoer op te zeggen. De opzegging geschiedt door een mondeling of schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij van de vervoerder of aan de reiziger en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van de eerst ontvangen kennisgeving, onverminderd het recht van de vervoerder op schadevergoeding.

7.3 De toegang tot het schip, de wachtruimte, de toegangsinrichtingen en/of het vervoer van personen en bagage, kan zonder opgave van redenen door de vervoerder worden geweigerd, indien zulks noodzakelijk is in verband met de capaciteit , de veiligheid de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder en dergelijke, en wegens het in strijd handelen met deze voorwaarden. In geval van een opeisbare vordering van de vervoerder op zijn contractuele wederpartij is de vervoerder eveneens daartoe bevoegd.

8. Klachten en geschillen

8.1 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij: B.V. Veerdienst-Bergstoep Lekdijk West 15 2861 ER Bergambacht

8.2 Geschillen ter zake de vervoersovereenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij partijen een andere vorm van geschillenbeslechting afspreken.